Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 110 / 24.06.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 12 от заседание
на ОбС, проведено на 24.06.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 110

ОТНОСНО: Утвърждаване на 29 юни 2004г. /вторник/ - Петровден /празник на гр.Лясковец/ за неработен ден за работещите в бюджетната сфера в община Лясковец.

На основание чл.17, ал.1, т.5 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Утвърждава 29 юни 2004г. /вторник/ - Петровден /празник на гр.Лясковец/ за неработен ден за работещите в бюджетната сфера в община Лясковец, като същият се заработи на 26 юни 2004г. /събота/.

2.Предлага на ръководителите на фирми и учреждения на територията на община Лясковец да утвърдят 29 юни 2004г. /вторник/ - Петровден за неработен, като същите определят времето за заработване на празничния ден.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/