Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 111 / 24.06.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 12 от заседание
на ОбС, проведено на 24.06.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 111

ОТНОСНО: Приемане План за работа на Общински съвет-Лясковец за второто полугодие на 2004 година.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.13, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Приема План за работа на Общински съвет-Лясковец за второто полугодие на 2004 година, както следва:

Месец юли
1.Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Лясковец за първото шестмесечие на 2004 година.
2.Приемане на Наредба за търговската дейност на територията на община Лясковец.
3.Промяна на Методиката за определяне наемни цени на общински имоти.
4.Отдаване под наем на язовир “Върбанова чешма”.
5.Информация за противопожарното състояние на Община Лясковец.
6.Отчет за работата на Общински съвет - Лясковец за първото полугодие на 2004 година.
7.Отчет за състоянието на “Лотос” ЕООД гр.Лясковец.

Месец август
1.Утвърждаване структурата на образователната мрежа за учебната 2004-2005 година.

Месец септември
1.Актуализация на “Стратегия за устойчиво развитие на Община Лясковец за периода 2000-2006 година”.
2.Приемане на Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Лясковец (в съответствие с изискванията на чл.29, ал.1, т.1 от Закона за управление на отпадъците).
3.Приемане на Наредба за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Лясковец (в съответствие с изискванията на чл.19 от Закона за управление на отпадъците).
4.Утвърждаване на списък-предложение до МРРБ за финансиране на ремонти и реконструкции на общинските пътища за 2005 година.
5.Разпореждане с общинска собственост.
6.Отчет за работата на управителя на “БКС” ЕООД гр.Лясковец.

Месец октомври
1.Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовката за есенно-зимния сезон в община Лясковец.
2.Утвърждаване на наемни цени за земите от общинския поземлен фонд.
3.Информация за дейността на общинска служба “Земеделие и гори” – Лясковец.
4.Приемане Програма за развитието на спорта на територията на общината.
5.Приемане на Наредба за единен режим за зоната за ползване на стопански постройки за отглеждане на домашни животни.

Месец ноември
1.Определяне размера на таксите за битовите отпадъци.
2.Отчет за изпълнение на строителната програма на Община Лясковец.
3.Информация за прибраната селскостопанска продукция на територията на общината.
4.Разпореждане с общинска собственост.

Месец декември
1.Актуализация на бюджета на Община Лясковец за 2004 година.
2.Отчет за работата на общинските дружества.
3.Отчет за изпълнение на годишния план за приватизация на обекти, съгласно Закона за приватизация и след приватизационен контрол и списъка на обектите за продажба, съгласно Закона за общинската собственост.
4.Приемане на план за работа на Общински съвет-Лясковец за първото полугодие на 2005 година.


БЕЗ СРОК
1.Промяна предназначението на територии, предвидени по действащи устройствени планове за озеленени площи за широко обществено ползване.
2.Решения за одобряване на Подробни устройствени планове с обхват над 3 квартала (при условията на чл.129, ал.1 от ЗУТ).

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/