Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 114 / 24.06.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 12 от заседание
на ОбС, проведено на 24.06.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 114

ОТНОСНО: Информация за състоянието и проблеми на екологията в община Лясковец.

На основание чл.20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.17, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Приема информацията за състоянието и проблемите на екологията в община Лясковец.

2.Да се извърши проверка от общинска администрация относно заустването на отпадните води на цеха за производство на олио в гр.Лясковец, за резултатите от която да бъде уведомен Общински съвет на следващото заседание.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/