Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 115 / 24.06.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 12 от заседание
на ОбС, проведено на 24.06.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 115

ОТНОСНО: Информация за състоянието и ползването на земеделските земи и резултатите от пролетните селскостопански дейности на територията на община Лясковец.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 13 общински съветника и след проведено гласуване – с 12 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Приема информацията за състоянието и ползването на земеделските земи и резултатите от пролетните селскостопански дейности на територията на община Лясковец.

2.Препоръчва на общинска администрация, съобразно с нормативните документи да събере по-подробна информация относно стопанисването на земеделските земи, в това число земите, които са общинска собственост.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/