Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 117 / 24.06.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 12 от заседание
на ОбС, проведено на 24.06.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 117

ОТНОСНО: Провеждане конкурс за приватизация на обособени части от имуществото на “БКС” ЕООД гр. Лясковец и общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество, за стопански цели.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, ал.2, т.2 и т.3; чл.3, ал.3, т.2; чл.4, ал.2; чл.31, ал.1; чл.32, ал.3, т.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл.5, ал.3, чл.12, ал.2 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители, чл.5, чл.7 и чл.10 от Наредбата за търговете и конкурсите, във връзка с Решения на Общински съвет – Лясковец №№ 579/31.07.2003г., 50/26.02.2004г. и 82/29.04.2004г.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Приема правните анализи и приватизационните оценки на следните обекти:

1.1. УПИ ІІ – за стопанска инициатива в база Честово, кв.151 по ПУП на гр.Лясковец - промишлена зона.
1.2. Обособена част от имуществото на “БКС” ЕООД гр. Лясковец, представляващ УПИ ІІІ – за авторемонтни услуги, кв.134 по ПУП – промишлена зона гр.Лясковец.
1.3. Обособена част от имуществото на “БКС” ЕООД гр. Лясковец, представляващ УПИ ХІ – за производствено-складови дейности, кв.134 по ПУП – промишлена зона гр.Лясковец.
1.4. Обособена част от имуществото на “БКС” ЕООД гр. Лясковец, представляващ УПИ ХІІ – общински, кв.134 по ПУП – промишлена зона гр.Лясковец.

2.Приватизацията на обектите по точка 1 да се извършва чрез публично оповестен конкурс.

3.Определя минимална конкурсна цена за обектите, както следва:
3.1. УПИ ІІ – за стопанска инициатива в база Честово, кв.151 по ПУП на гр.Лясковец - промишлена зона – 17 262 лв.
3.2. Обособена част от имуществото на “БКС” ЕООД гр. Лясковец, представляващ УПИ ІІІ – за авторемонтни услуги, кв.134 по ПУП – промишлена зона гр.Лясковец – 21 578 лв.
3.3. Обособена част от имуществото на “БКС” ЕООД гр. Лясковец, представляващ УПИ ХІ – за производствено-складови дейности, кв.134 по ПУП – промишлена зона гр.Лясковец – 16 133 лв.
3.4. Обособена част от имуществото на “БКС” ЕООД гр. Лясковец, представляващ УПИ ХІІ – общински, кв.134 по ПУП – промишлена зона гр.Лясковец – 3 060 лв.

4.Утвърждава конкурсната документация за продажба на обектите по точка 1.

5.Конкурсната документация да се закупува в Информационния център в Община Лясковец след заплащане такса от 100 лв. за всеки обект в срок до 20.08.2004г. включително, 17.00 часа.

6.При закупуване на конкурсната документация следва да бъдат представени следните документи: копие от документ за самоличност, както и копие от съдебно решение, удостоверение за актуално състояние, данъчен номер и БУЛСТАТ – за юридически лица.
7.Лицата, закупили конкурсна документация могат да отправят до конкурсната комисия, искания в писмена форма за разяснения по процедурата за провеждане на конкурса в срок до 03.09.2004г. включително, 17.00 часа в Информационния център на Община Лясковец.

8.Възлага на кмета на Община Лясковец правомощия за провеждане на приватизационната процедура, съгласно Наредбата за търговете и конкурсите, както и да сключи приватизационен договор със спечелилия конкурса кандидат за всеки от обектите по точка 1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/