Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 118 / 24.06.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 12 от заседание
на ОбС, проведено на 24.06.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 118

ОТНОСНО: Разпореждане с общински имот.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.71, ал.1 и чл.73, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решениe на Общински съвет – Лясковец № 83/29.04.2004г.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе конкурс за продажба на общински имот: незастроен УПИ ІІІ – за инженерна инфраструктура, с площ 552 кв.м, кв.67А по плана на с. Добри дял /АОС-ч № 500/08.04.2004г./ при първоначална конкурсна цена 1 270 лв.

2. Конкурсът да се проведе на 01.09.2004г. от 9.00 часа в салона на Община Лясковец.

3. Утвърждава конкурсната документация за продажба на обекта.

4. Конкурсната документация се получава в Информационния център в Община Лясковец в срок до 17.00 часа на 27.08.2004г., след заплащане такса от 50 лв.

5. Депозитът в размер на 127 лв. да се заплаща по банкова сметка на Община Лясковец № 5000917832, б.код 30004077 при банка ДСК гр.Лясковец.

6. Оглед на обекта да се извършва през всички работни дни, предхождащи датата на подаване предложенията за участие след предварителна заявка в отдел “Общинска собственост”.

7. Конкурсни предложения се приемат в срок да 17.00 часа на 31.08.2004. в Информационния център в Община Лясковец.

8. Определя следните конкурсни условия:
8.1. Размер на предложената офертна цена не по-ниска от началната конкурсна цена.
8.2. Представяне проект за бъдещо развитие на обекта с предназначение: изграждане на базова станция – радиокомуникационно съоръжение за осигуряване на GSM покритие.
8.3. Представяне на предложения със социална значимост.
8.4. Представяне лиценз за телекомуникация.

9. Възлага на кмета на Община Лясковец да сключи договор за покупко-продажба със спечелилия конкурса участник.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/