Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 119 / 24.06.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 12 от заседание
на ОбС, проведено на 24.06.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 119

ОТНОСНО: Разпореждане с общински имот.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.71, ал.1 и чл.73, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решения на Общински съвет – Лясковец №№ 586/31.07.2003г. и 83/29.04.2004г.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа “за”, 2 “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе конкурс за продажба на общинско нежилищно помещение: склад – застроена площ 27.46 кв.м /с отстъпено право на строеж/, находящ се на ул. “Трети март” № 14, в І-ви надземен етаж на жилищен блок “Венера”, построен в УПИ ХІІ – за КЖС, кв. 30 по ПУП на гр.Лясковец /АОС – ч № 16/22.01.1997г./ при първоначална конкурсна цена 5868 лв.

2. Конкурсът да се проведе на 01.09.2004г. от 13.00 часа в салона на Община Лясковец.

3. Утвърждава конкурсната документация за продажба на обекта.

4. Конкурсната документация се получава в Информационния център в Община Лясковец в срок до 17.00 часа на 27.08.2004г., след заплащане такса от 50 лв.

5. Депозитът в размер на 586.80 лв. да се заплаща по банкова сметка на Община Лясковец № 5000917832, б.код 30004077 при банка ДСК гр.Лясковец.

6. Оглед на обекта се извършва през всички работни дни, предхождащи датата на подаване предложенията за участие след предварителна заявка в отдел “Общинска собственост”.

7. Конкурсни предложения се приемат в срок да 17.00 часа на 31.08.2004. в Информационния център в Община Лясковец.

8. Определя следните конкурсни условия:
8.1. Размер на предложената офертна цена не по-ниска от началната конкурсна цена.
8.2. Представяне проект за развитие на обекта с предназначение: търговия и/или услуги.
8.3. Представяне на предложения със социална значимост.
8.4. До конкурса се допускат само търговци, регистрерани по смисъла на Търговския закон.

9. Възлага на кмета на Община Лясковец да сключи договор за покупко-продажба със спечелилия конкурса участник.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/