Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 120 / 24.06.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 12 от заседание
на ОбС, проведено на 24.06.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 120

ОТНОСНО: Включване обекти общинска собственост в списъка за продажба, съгласно Закона за общинската собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и точка 2 от Решение на Общински съвет – Лясковец № 83/29.04.2004г.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 10 гласа “за”, 3 “против” и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Включва в списък на обектите за продажба през 2004 година, съгласно Закона за общинска собственост следните общински имоти:

1.1.Имот № 000099 – пасище, мера в землището на с.Козаревец, местност “Мирчево блато” с площ 146.537 дка, категория ІІІ /АОС-ч 477/09.02.2004г./.
1.2.Имот № 000083 – пасище, мера в землището на с.Козаревец, местност “Соргуня” с площ 47.571 дка, категория ІІІ /АОС-ч 478/09.02.2004г./.
1.3.Имот № 000069 – други селскостопански категории в землището на с.Козаревец с площ 91.298 дка /АОС-ч 479/09.02.2004г./.
1.4.Имот № 000088 – пасище, мера в землището на с.Козаревец, местност “Мирчево блато” с площ 23.826 дка, категория ІІІ /АОС-ч 480/09.02.2004г./.
1.5.Имот № 000097 – пасище, мера в землището на с.Козаревец, местност “Мирчево блато” с площ 93.160 дка, категория ІІІ /АОС-ч 481/09.02.2004г./.
1.6.Имот № 000070 – пасище, мера в землището на с.Козаревец, местност “Попенец” с площ 1.745 дка, категория ІІІ /АОС-ч 498/23.02.2004г./.
1.7.Имот № 000094 – пасище, мера в землището на с.Козаревец, местност “Мирчево блато” с площ 5.046 дка, категория ІІІ /АОС-ч 499/23.02.2004г./.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме съответните действия по подготовка продажбата на обектите по точка 1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/