Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 121 / 24.06.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 12 от заседание
на ОбС, проведено на 24.06.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 121

ОТНОСНО: Отдаване под наем част от имот публична общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.12 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с молба вх.№ М 855/15.06.2004г. от д-р Райна Койчева – ЕТ “ИППМП – д-р Койчева” гр.Г.Оряховица.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – със 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Отдава под наем на д-р Райна Койчева – ЕТ “ИППМП – д-р Койчева” гр.Г.Оряховица обект в сградата на Кметство с.Добри дял, състоящ се от две помещения с обща площ 48.60 кв.м при месечна наемна цена 109.73 лв., която ще бъде актуализирана с индекс, съобразен с увеличението на минималната работна заплата за страната.

2.Разходите за ползване на обекта с предназначение лекарски кабинет са за сметка на наемателя.

3.Възлага на кмета на Община Лясковец да сключи договор за наем на обекта по точка 1 с д-р Райна Койчева за срок от три години.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/