Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 122 / 24.06.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 12 от заседание
на ОбС, проведено на 24.06.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 122

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

На основание чл.22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – със 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с Решение № 103/27.05.2004г. на Общински съвет – Лясковец/, както следва:

§ 3 от Преходните и заключителни разпоредби се изменя и придобива следния вид: “Тази наредба влиза в сила от деня на приемането й от Общински съвет”.
Останалият текст се заличава.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/