Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 124 / 24.06.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 12 от заседание
на ОбС, проведено на 24.06.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 124

ОТНОСНО: Предложение относно промяна предназначението на територии, предвидени по действащи устройствени планове за озеленени площи за широко обществено ползване.

На основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Не приема да се разреши промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот ІV-за търговска сграда и озеленяване в кв.63 на с.Козаревец, с цел обособяване на самостоятелен урегулиран поземлен имот за съществуваща едноетажна масивна сграда – фурна с прилежащия и терен и отреждането му за обществено и делово обслужване.


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/