Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 126 / 24.06.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 12 от заседание
на ОбС, проведено на 24.06.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 126

ОТНОСНО: Предложения за удостояване с почетно гражданство на община Лясковец и с годишни награди /почетен знак и диплом/ за заслуги към община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.22 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.63 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Предлага за утвърждаване на тържествената сесия на Общински съвет – Лясковец на 29 юни 2004г. следните предложения за решения:

1.Удостояване със звание “Почетен гражданин на община Лясковец” Енчо Пеев Копанков за цялостен принос за развитие на град Лясковец и община Лясковец.

2.Удостояване със звание “Почетен гражданин на община Лясковец” Димитър Русев Димитров за принос в областта на културата.

3.Удостояване с годишни награди /почетен знак и диплом/ за заслуги към община Лясковец:

-в областта на духовността игумения Пелагия – игуменка на манастир “Св.св.Петър и Павел” гр.Лясковец;
-в областта на спорта Петко Милчев Габровски;
-в областта на спорта Христомир Цонев Христов.

ІІ. Да се изработят и утвърдят правила и критерии за предлагане и утвърждаване на почетни граждани на община Лясковец и на удостоени с годишни награди /почетен знак и диплом/ за заслуги към община Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/