Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 127 / 29.06.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 13 от заседание
на ОбС, проведено на 29.06.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 127

ОТНОСНО: Удостояване със звание “Почетен гражданин на община Лясковец”.

На основание чл.21, ал.1, т.22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.63, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Удостоява Енчо Пеев Копанков със звание “Почетен гражданин на община Лясковец” за цялостен принос за развитие на град Лясковец и община Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/