Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 132 / 29.07.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 14 от заседание
на ОбС, проведено на 29.07.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 132

ОТНОСНО: Отчет за работата на Общински съвет – Лясковец през периода 4 ноември 2003г. – 30 юни 2004г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 12 общински съветника и след проведено гласуване – с 12 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Приема отчета за работата на Общински съвет – Лясковец през периода 4 ноември 2003 година – 30 юни 2004 година.


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/