Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 134 / 29.07.2004

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 14 от заседание
на ОбС, проведено на 29.07.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 134

ОТНОСНО: Вътрешни компенсирани промени между отделните обекти.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.13, ал.3 и 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2004 година, в изпълнение на инвестиционната програма на Общината и във връзка предложение с вх.№ РД 2157/01.07.2004г. от директора на ОУ “П.Р.Славейков” с.Джулюница.

При кворум от 13 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема вътрешните капиталови промени между разходните параграфи на отделните обекти с инвестиционно предназначение и наименование на обекти, финансирани с целева субсидия за капиталови разходи:

  било става разлика
ФУНКЦИЯ 01 - ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ      
Община Лясковец - Преустройство на първи надземен етаж 3 000 4 500 + 1 500
ФУНКЦИЯ 06 - ЖС, БКС, ООС      
Община Лясковец - Инвестиционни проекти 1 500 0 - 1 500
ФУНКЦИЯ 03 - ОБРАЗОВАНИЕ      
ОУ с.Джулюница - Преустройство кабинет 1 000 0 - 1 000
ОУ с.Джулюница – Ремонт отоплителна инсталация 0 1 000 + 1 000
Общо вътрешни компенсирани промени 5 500 5 500  
Всички останали 127 500 127 500  
ВСИЧКО: 133 000 133 000  
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/