Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 135 / 29.07.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 14 от заседание
на ОбС, проведено на 29.07.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 135

ОТНОСНО: Утвърждаване на месечни средни брутни работни заплати на кметовете на кметства, считано от 01.07.2004 година.

На основание чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на § 1, т.5 от ПМС 103/20.05.2004г. за изменение и допълнение на актове на Министерски съвет.

При кворум от 13 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, съгласно Приложение № 5 към чл.1, ал.1, т.5 от ПМС 48/01.03.2004г., §1, т.5 от ПМС 103/20.05.2004г. определя основно месечно трудово възнаграждение на кметове на населени места и по 1 % за навършена прослужена година за продължителна работа, съгласно Кодекса на труда и Колективния трудов договор при навършване на цяла година за кмет на кметство, както следва :

- Кметство с. Джулюница – Янко Колев Янков 465.00 лв.
- Кметство с. Козаревец – Парашкев Стоянов Парашкевов 455.00 лв.
- Кметство с. Добри дял – Димитър Василев Димитров 455.00 лв.
- Кметство с. Драгижево – Стефан Георгиев Михайлов 440.00 лв.
- Кметство с. Мерданя – Стефан Иванов Драгански 440.00 лв.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/