Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 136 / 29.07.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 14 от заседание
на ОбС, проведено на 29.07.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 136

ОТНОСНО: Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Общината и председателя на Общински съвет - Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съгласно възникналото трудово правоотношение въз основа на избор на кмета на Общината и на председателя на Общински съвет – чл.26, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с изпълнението на чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, приета с Постановление № 72 на Министерски съвет от 1986 година.

При кворум от 13 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Одобрява средствата за командировка на инж. Димитър Ников Дервишев – кмет на Община Лясковец, както следва:

1.Първо тримесечие на 2004 г. 196 лв.
до гр. Варна, Разград и София

2.Второ тримесечие на 2004 г. 169 лв.
до гр. Велинград и София

ОБЩО : 365 лв.


ІІ. Одобрява средствата за командировка на Валентин Кръстев Трайков – председател на Общински съвет – Лясковец, както следва:

1.Първо тримесечие на 2004 г. 41 лв.
до гр. София

2.Второ тримесечие на 2004 г. 50 лв.
до гр.Хисаря

ОБЩО : 91 лв.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/