Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 137 / 29.07.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 14 от заседание
на ОбС, проведено на 29.07.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 137

ОТНОСНО: Промяна Решение № 64 от 12.03.2004г. на Общински съвет - Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.18 от Закона за общинския бюджет, във връзка с чл.56 от ПМС 30/06.02.2004г. и ФО № 20/10.05.2004г. на Министерство на финансите.

При кворум от 13 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Променя точка 5.1. от Решение № 64/12.03.2004г. в частта от изречението:
“… и размера на средствата в рамките на 100% от действителните разходи за пътуващите на територията на общината и на 46,48% за останалите пътуващи.”

Разпореждането важи само за учителите в делегираните от държавата дейности от Функция “Образование” – дейност 322 “Общообразователни училища” и дейност 318 “Предучилищна полудневна подготовка на шестгодишните деца”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/