Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 139 / 29.07.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 14 от заседание
на ОбС, проведено на 29.07.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 139

ОТНОСНО: Информация за противопожарното състояние на община Лясковец.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 11 общински съветника и след проведено гласуване – с 11 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Приема информацията на РСПАБ гр.Горна Оряховица за противопожарното състояние на територията на община Лясковец.

2.Плановете за ремонт, реконструкция и модернизация на обществените сгради да се съгласуват с РСПАБ, за да се изпълнят изискванията на успешна евакуация.

3.При актуализация на бюджета на Община Лясковец и при спазване на приоритетите да се предвидят средства за застраховане и обезпечаване с облекло за безопасна работа и инструменти на доброволните противопожарни формирования действащи на територията на община Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/