Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 140 / 29.07.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 14 от заседание
на ОбС, проведено на 29.07.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 140

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за организиране на търговската дейност на територията на Община Лясковец.

На основание чл.22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 13 общински съветника и след проведено гласуване – с 12 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Приема Наредба за организиране на търговската дейност на територията на Община Лясковец.

2.Отменя Раздел ІV от Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред на Община Лясковец, приета с Решение № 42/27.01.2000г.

3.Наредба за организиране на търговската дейност на територията на Община Лясковец да бъде излъчена по Кабелно радио – Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/