Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 141 / 29.07.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 14 от заседание
на ОбС, проведено на 29.07.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 141

ОТНОСНО: Промяна структурата на Общинска администрация.

На основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.27, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 5 гласа “за”, 10 “против” и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Не приема предложението 9,5 броя от Общинска администрация да бъдат извадени от държавна издръжка и да бъдат прехвърлени на издръжка от местни приходи.


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/