Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 143 / 29.07.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 14 от заседание
на ОбС, проведено на 29.07.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 143

ОТНОСНО: Промяна структурата на Общинска администрация.

На основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.27, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 7 гласа “за”, 1 “против” и 9 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Не приема предложението да се закрие от 01.08.2004г. 1 брой “озеленител” в кметство с.Джулюница в дейност “Озеленяване”, от “Други местни дейности на издръжка на общинския бюджет” и да се разкрие от 01.08.2004г. 1 брой служител – специалист “Стопански дейности” в кметство с.Джулюница в дейност “Други дейности по икономиката” в местни дейности на издръжка на общинския бюджет, като към раздел Б на Решение № 79/29.04.2004г. на ОбС-Лясковец се добави точка 7 - “Други дейности по икономиката” 1 брой, със СБРЗ – 227,80 лв.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/