Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 144 / 29.07.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 14 от заседание
на ОбС, проведено на 29.07.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 144

ОТНОСНО: Промяна структурата на Общинска администрация.

На основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа “за”, “против” няма и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Променя структурата на Общинска администрация, приета с Решение № 49 от 26.02.2004г., както следва:

Променя: … VІІІ. Други местни дейности на издръжка на общинския бюджет - от 24 броя на 25 броя, като допълнителната бройка се разпредели, както следва:

Променя: 1. Дейност “Управление, контрол и регулиране на дейностите по жилищно строителство и териториално развитие” – от 3 броя на 4 броя, в това число за:
Кметство с.Козаревец - ½ бройка
Кметство с.Добри дял - ½ бройка.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/