Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 145 / 29.07.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 14 от заседание
на ОбС, проведено на 29.07.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 145

ОТНОСНО: Промяна структурата на Общинска администрация.

На основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.1, ал.1 от Закона за администрацията, §1 от ПМС 145/28.06.2004г., във връзка с Решение на Министерски съвет № 544/28.06.2004г. за приемане методика за определяне числеността на персонала в делегираната от държавата дейност “Общинска администрация”, писмо ФО 27/01.07.2004г. на Министерство на финансите.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 10 гласа “за”, 4 “против” и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Променя структурата на Общинска администрация, приета с Решение № 49 от 26.02.2004г. на Общински съвет – Лясковец, в частта за “Обща администрация, специализирана администрация и кметства”, както следва:

1.Закрива Дирекция “Административно – правно, информационно обслужване и управление на собствеността” – 15 броя.
2.Закрива Дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване и общинска охрана” – 6 броя.
3.Създава Дирекция “Гражданска регистрация, административно – правно и информационно обслужване” – 15,5 броя.

Променя: … V. Обща администрация – 24,5 броя.
Променя: … VІ. Специализирана администрация – 17 броя.
1.Дирекция “Изграждане на жизнената среда” – 6 броя.
2.Дирекция “Икономическа политика, хуманитарни дейности, общинска собственост и общинска охрана” – 11 броя.
2.2.Отдел “Общинска собственост” – 3 броя.
2.3.1. Гл. специалист “Икономическа политика” – 2 броя.
2.3.2. Гл. специалист “Общинска охрана” – 1 брой.

Променя: … VІІ. Кметства: Обща администрация – 5 броя, в т.ч. с.Джулюница – 1; с.Козаревец – 1; с.Добри дял – 1; с.Драгижево – 1; с.Мерданя – 1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/