Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 146 / 29.07.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 14 от заседание
на ОбС, проведено на 29.06.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 146

ОТНОСНО: Отчет за състоянието на “Лотос” ЕООД гр.Лясковец към 30.06.2004г.

На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Приема доклада на ликвидатора на “Лотос” ЕООД гр.Лясковец за състоянието на дружеството към 30.06.2004г., като изразява недоволство от извършената работа.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/