Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 147 / 29.07.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 14 от заседание
на ОбС, проведено на 29.07.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 147

ОТНОСНО: Отчет за състоянието на “Лотос” ЕООД гр.Лясковец към 30.06.2004г.

На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.211, ал.9 от Търговския закон и чл.30, ал.1 от Наредба за реда и условията за упражняване на правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 10 гласа “за”, 4 “против” и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Удължава срока за ликвидация на “Лотос” ЕООД гр.Лясковец /в ликвидация/ с шест месеца – до 28 февруари 2005 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/