Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 149 / 29.07.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 14 от заседание
на ОбС, проведено на 29.07.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 149

ОТНОСНО: Приемане на Програма за енергийна ефективност на община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 13 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Приема Програма за енергийна ефективност на община Лясковец.

2.Община Лясковец да стане член на Общинската мрежа по енергийна ефективност.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/