Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 150 / 29.07.2004

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 14 от заседание
на ОбС, проведено на 29.07.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 150

ОТНОСНО: Приемане Методика за определяне наемни цени на общинско имущество.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 13 общински съветника и след проведено гласуване - с 9 гласа “за”, “против” няма и 4 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Приема Методика за определяне наемни цени на общинско имущество (Приложение 1).

2.Наемните цени за обектите по т. I, IV, V от Методиката да се актуализират с индекс, съобразен с увеличението на минималната работна заплата за страната.

3.Отменя решения на Общински съвет №№ 40/28.02.1996г., 146/06.12.1996г., 384/24.09.1998г., 91/27.04.2000г., 596818.09.2003г.

4.Методиката да не се прилага за действащи към настоящия момент договори.

5.Методиката за определяне наемни цени на общинско имущество влиза в сила от деня на приемането й.

МЕТОДИКА

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЕМНИ ЦЕНИ
НА ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО
/приета с Решение на Общински съвет - Лясковец № 150 от 29.07.2004г./

I. НАЕМНИ ЦЕНИ НА НЕЖИЛИЩНИ ПОМЕЩЕНИЯ - определят се на 1 кв.м. реално наета площ /помещенията измерени от вътрешната страна на стените/. Наемната цена е различна в зависимост от предназначенито, за което е отдаден имота.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ОБЕКТА МЕСЕЧНА БАЗИСНА НАЕМНА ЦЕНА, ЛВ НАЕТА ПЛОЩ
КВ.М
1.Заведения за хранене и развлечения /дискотека; кафе- аператив; кафе- бар; снек-бар; кафе-клуб; кафе-сладкарница; кафетерия; пивница; механа; ресторант; баничарница/ 2.32 1
2. Търговски обекти: /магазини за хранителни стоки; промишлени стоки; плодове и зеленчуци; складове;лавки; бюфети;аптеки; бензиностанции/
2.1. Изкупвателни пунктове
1.93


1.60
1

1
3. Офиси 1.93 1
4. Производствени нужди и услуги: /ателиета; работилници; цехове/ 1.20 1
5. Здравни и социални услуги
5.1. Лекарски и стоматологични кабинети, частни клиники
5.2 Помещения за социални услуги

2.10
0.60

1
1
6. Помещения за клубна дейност на политически партии 0.20 1
7. Помещения за административни нужди на политически партии и синдикални организации 0.30 1
8. Клубни помещения за социална и общественополезна дейност 0.30 1
9. Други неупоменати 1.20 1

Когато наетата площ с предназначение по т. 5.3 е над 200 кв. м разликата за всеки кв.м над тази норма се заплаща в размер 50% от установената наемна цена.

II. НАЕМНИ ЦЕНИ НА ЖИЛИЩНИ ПОМЕЩЕНИЯ - определят се за 1 кв.м. полезна площ, съобразно конструкцията на сградата, преобладаващото изложение и благоустройствено съоръжаване, както и от качествата на околната среда.
Полезна площ представлява сумарната площ на всички помещения в жилището, измерена по вътрешните очертания на стените и цялата площ на балкони, веранди и тераси.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ОБЕКТА МЕСЕЧНА БАЗИСНА НАЕМНА ЦЕНА, ЛВ НАЕТА ПЛОЩ
КВ.М
1. Жилища за настаняване на граждани /картотекирани/, чиято жилищна нужда се установява при условия и ред определени в Правилника за прилагане на Закона за общинска собственост 0.30 1

III. НАЕМНИ ЦЕНИ НА ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО - определят се за 1 кв.м. ползвана площ от наемателите на общински жилища. При липса на желание за обработване на дворното място от наемателите, същото се предоставя за ползване на заинтересовани граждани.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ОБЕКТА МЕСЕЧНА БАЗИСНА НАЕМНА ЦЕНА, ЛВ НАЕТА ПЛОЩ
КВ.М
1. Дворно място 0.02 1

IV. НАЕМНИ ЦЕНИ НА ЯЗОВИРИ - определят се за 1 дка ползвана площ от язовира.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ОБЕКТА МЕСЕЧНА БАЗИСНА НАЕМНА ЦЕНА, ЛВ НАЕТА ПЛОЩ
ДКА
1. Язовир 2.20 1

V. НАЕМНИ ЦЕНИ НА ТЕРЕНИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПАВИЛИОНИ - определят се за 1 кв.м. ползвана площ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ОБЕКТА МЕСЕЧНА БАЗИСНА НАЕМНА ЦЕНА, ЛВ НАЕТА ПЛОЩ
КВ.М
1. Терен за поставяне на павилион 1.20 1

VI. НАЕМНИ ЦЕНИ НА ОПФ /ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ/ - определят се за 1 дка ползвана площ за една стопанска година / 01.10.- 30.09./

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ОБЕКТА МЕСЕЧНА БАЗИСНА НАЕМНА ЦЕНА, ЛВ НАЕТА ПЛОЩ
ДКА
1. ОПФ за отдаване под наем или аренда чрез търг или конкурс, отдаване под наем до 5 дка без търг или конкурс, съгласно разпоредбите на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество    
1.1. Ниви II категория 7.00 1
1.2 Ниви III категория 6.50 1
1.3. Ниви IV категория 5.50 1
1.4. Трайни насаждения II категория 8.00 1
1.5. Трайни насаждения III категория 7.50 1
1.6. Трайни насаждения IV категория 6.70 1
1.7. Ливади и др.селско-стоп.територии II кат. 5.00 1
1.8 Ливади и др.селско-стоп.територии III кат. 4.00 1
1.9 Ливади и др.селско-стоп.територии IV категория 3.00 1
2. ОПФ предоставен за оземляване на безимотни и малоимотни граждани, чрез отдаване под наем за срок от 5 години, съгласно Наредбата за оземляване на безимотни и малоимотни граждани.    
2.1. Ниви II категория 6.00 1
2.2. Ниви III категория 5.00 1
2.3. Др.селско-стопански територии 3.00 1

VII. КОРЕКЦИОННИ КОЕФИЦИЕНТИ. Наемната цена на нежилищни помещения и жилища се коригира /намалява или увеличава/ до размери посочени в конкретните показатели, както следва:

1. Корекционни коефициенти за нежилищни помещения

1.1. Корекционен коефициент в зависимост от категорията на населеното място /Кнм/ :
Съгласно Заповед № РД 02-14-256/ 31.05.2004 година на Министъра на регионалното развитие и благоустройството населените места в Община Лясковец са категоризирани, както следва:
- гр. Лясковец - 3 категория;
- с. Джулюница - 5 категория;
- с. Добри дял - 5 категория;
- с. Козаревец - 5 категория;
- с. Драгижево - 6 категория;
- с. Мерданя - 7 категория.

гр. Лясковец Кнм = 1.00
с.Джулюница, с.Козаревец, с.Добри дял Кнм = 0.95
с.Драгижево Кнм = 0.90
с. Мерданя Кнм = 0.85

1.2. Корекционен коефициент в зависимост от зоната в която се намира обекта /Кз/:

гр. Лясковец - I строителна зона Кз = 1.20
гр.Лясковец - II строит. зона и промишл. зона Кз = 1.10
с.Джулюница, с.Добри дял, с.Козаревец Кз = 1.00
с.Драгижево Кз = 0.90
с. Мерданя Кз = 0.80

1.3. Корекционен коефициент в зависимост от местоположението на обекта / Км/ :

на търговска улица и наличие на автобусна спирка в близост до обекта Км = 1.60
на търговска улица Км = 1.40
друга територия Км = 1.00

1.4. Корекционен коефициент в зависимост от конструкцията на сградата /Кк/:

Масивна Кк = 1.00
Полумасивна Кк = 0.90
Паянтова Кк = 0.80

1.5. Корекционен коефициент, в зависимост от степента на изграденост на инженерната инфраструктура /Ки/

Водопровод Ки1 = 0.3
Канализация Ки2 = 0.2
Санитарен възел Ки3 = 0.1
Електрификация Ки4 = 0.2
Телефонизация Ки5 = 0.2
Трайна улична настилка Ки6 = 0.2

Ки = Ки1 + Ки2 + Ки3 + Ки4 + Ки5 + Ки6 = 1.2

1.6. Корекционен коефициент за обзавеждане Ко = 1.3

1.7. За помощни помещения към основните, наемната цена се определя като базисната цена на помощното помещение се коригира с коефициент К = 0.7 и се прибавя към цената на основното помещение, след което получената стойност се коригира със съответните коефициенти.

1.8. Корекционен коефициент за лекарски и стоматологични кабинети в селата - 0.8 от месечната базисна наемна цена, определена по т. I, 5.1.

2. Корекционни коефициенти за жилища

Основната наемна цена на жилищата се коригира/намалява или увеличава/ до размери посочени за конкретните показатели както следва:

2.1. Местонахождение на жилищата според категорията на населеното място:

гр.Лясковец + 10%
с.Джулюница,Д.Дял,Козаревец,Драгижево,Мерданя - 5%

2.2. Конструкция на сградите

Жилище в паянтови и полумасивни къщи - 25%
Жилище в масивни къщи + 5%
Апартамент в жил. блок с монолитна стоманобетонова конструкция, пакетоповдигани плочи, едро панелно жилищно строителство + 10%

2.3. Разположение на жилищата във височина

II - ри етаж при двуетажна жил.сграда + 8%
II до VI етаж + 7%
последен етаж при жил.сгради на три и по вече етажа - 4%
за жилище с височина на пода под 0.3 м спрямо средното ниво на терена - за всеки пълни 10 см - 1 %

2.4. Преобладаващо изложение на жилищните /без сервизните помещения/

юг, югоизток + 2%
запад , североизток - 3%
север, северозапад - 4%

2.5. Благоустройствено съоръжаване

жилище в сграда над пет етажа без асансьор - 5%
жилище без складово помещение - 5%
жилище без водопровед и канализация - 7%
жилище без ел.захранване - 10%
жилище в съседство с източници на шум, топлина и други /трафопостове, помп.агрегати, абонатни станции/ -7%

2.6. Когато наетата жилищна площ от едно семейство или домакинство е над определените норми по чл. 17 от Правилника за прилагане на Закона за общинска собственост, разликата за всеки кв. м над тази норма се заплаща в двоен размер за всеки кв. м ползвана площ.
Жилищна площ е сборът от площите на помещенията с основно предназначение - дневни, спални, детски стаи и столови /без кухни-столови/, измерена по контура на съответните конструктивни елементи - стени и колони.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/