Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 151 / 29.07.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 14 от заседание
на ОбС, проведено на 29.07.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 151

ОТНОСНО: Молба от “Планета – 98” ООД, с.Писарево, общ. Г.Оряховица за придобиване на земеделска земя – общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с постъпила молба вх.№ 177 от 16.07.2004г. от Цанко Славчев Цанев – управител на “Планета – 98” ООД, с.Писарево, общ. Г.Оряховица.

При кворум от 13 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Възлага на кмета на Община Лясковец да извърши необходимите действия, свързани с процедурата по замяна на имот № 044001, с площ 29.424 дка – общинска собственост, намиращ се в местност “Соватя” със земеделски земи, собственост на “Планета – 98” ООД, с.Писарево, общ. Г.Оряховица, намиращи се на територията на община Лясковец и сключване на договор.


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/