Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 152 / 29.07.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 14 от заседание
на ОбС, проведено на 29.07.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 152

ОТНОСНО: Отдаване под наем на язовир “Върбанова чешма” – публична общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.2 от Закона за общинска собственост, чл.12 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с молба вх.№ М 684/11.05.2004г. от Светлин Иванов от гр.Лясковец.

При кворум от 12 общински съветника и след проведено гласуване – с 12 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Отдава под наем язовир “Върбанова чешма” в землището на гр.Лясковец с площ 40.021 дка /АОС п № 52/3.10.2000г./ при месечна наемна цена изчислена съгласно Методиката за определяне наемни цени на общинско имущество.

2.Разходите за ползване на обекта с предназначение риборазвъждане и спортен риболов са за сметка на наемателя.

3.Възлага на кмета на Община Лясковец да сключи договор за наем за обекта по точка 1 с г-н Светлин Иванов за срок от три години, след получаване на съгласувателно писмо, съгласно разпоредбите на Закона за сдружения за напояване.

4.През първата година от договора, месечната наемна цена да е 50% от изчислената по Методиката за определяне наемни цени на общинско имущество.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/