Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 153 / 29.07.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 14 от заседание
на ОбС, проведено на 29.07.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 153

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.15, ал.1 и 2, във връзка с чл.21, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и молба с вх.№ М 949/06.07.2004г. от д-р Петя Цанева Михайлова от гр.Горна Оряховица.

При кворум от 12 общински съветника и след проведено гласуване – с 12 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Отдава под наем на д-р Петя Цанева Михайлова – представляваща ЕТ “Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ – лекарски кабинет д-р Петя Михайлова” по договор за оказване на първична извънболнична медицинска помощ с Районна здравноосигурителна каса гр. В.Търново от 18.05.2003г. на помещение – за лекарски кабинет /вляво от входа/ в І-ви етаж на Бивше училище, находящо се в УПИ VІІ, кв.52 по РП на с.Драгижево /АОС – частна № 319/13.08.1998г./ с общоползваема площ 24.00 кв.м при месечна наемна цена изчислена съгласно Методиката за определяне наемни цени на общинско имущество.

2.Разходите за ползване на помещението са за сметка на наемателя.

3.Стойността на ремонта за предоставеното помещение да бъде приспадната от наемната цена, след представяне на разходо-оправдателни документи, но не повече от наема дължим за срока на договора по точка 4.

4.Възлага на кмета на Община Лясковец да сключи договор за наем с д-р Петя Цанева Михайлова от гр.Горна Оряховица, считано от 01.08.2004г. за срок от три години.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/