Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 154 / 29.07.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 14 от заседание
на ОбС, проведено на 29.07.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 154

ОТНОСНО: Предоставяне под наем на помещение – частна общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.15, ал.1 и 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и молба с вх.№ М 1000/15.07.2004г. на Ловно-рибарска дружинка с.Джулюница.

При кворум от 12 общински съветника и след проведено гласуване – с 12 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Предоставя под наем за клубна дейност на Ловно-рибарска дружинка в с.Джулюница помещение в сградата на Автоспирка с.Джулюница с основна площ 26.40 кв.м и склад 12 кв.м /АОС № 412/30.10.2002г./, при месечна наемна цена изчислена съгласно Методиката за определяне наемни цени на общинско имущество за срок от три години, считано от 01.08.2004г.

2.Разходите за ползване на помещението са за сметка на наемателя.

3.Възлага на кмета на Община Лясковец да сключи договор за наем с посочената в точка 1 Ловно-рибарска дружинка с.Джулюница.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/