Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 155 / 29.07.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 14 от заседание
на ОбС, проведено на 29.07.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 155

ОТНОСНО: Предоставяне под наем на помещение на политическа партия.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.17, ал.1 и 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и молба с вх.№ М 1001/15.07.2004г. на председателя на Местен клуб на СДС с.Джулюница.

При кворум от 12 общински съветника и след проведено гласуване – с 12 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Предоставя под наем за клубна дейност на Местен клуб на СДС с.Джулюница помещение в сградата на Автоспирка с.Джулюница с основна площ 12 кв.м и помощна площ 6 кв.м /АОС № 412/30.10.2002г./, при месечна наемна цена изчислена съгласно Методиката за определяне наемни цени на общинско имущество за срок от три години, считано от 01.08.2004г.

2.Разходите за ползване на помещението са за сметка на наемателя.

3.Възлага на кмета на Община Лясковец да сключи договор за наем с посочената в точка 1 политическа партия.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/