Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 156 / 29.07.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 14 от заседание
на ОбС, проведено на 29.07.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 156

ОТНОСНО: Писмо на Областен управител град Велико Търново изх. № 1005-4/26.07.2004г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и писмо на Областен управител град Велико Търново изх. № 1005-4/26.07.2004г.

При кворум от 12 общински съветника и след проведено гласуване – с 12 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Отменя Решения на Общински съвет - Лясковец № 586/31.07.2003г. и № 119/24.06.2004г.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/