Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 157 / 29.07.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 14 от заседание
на ОбС, проведено на 29.07.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 157

ОТНОСНО: Предложение за отдаване на концесия на водоеми с обем 2 х 4000 куб.м, находящи се в местност “Гагова могила”, землище гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.27, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 11 общински съветника и след проведено гласуване – с 3 гласа “за”, “против” няма и 8 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Не приема предложението за отдаване на концесия на водоеми с обем 2 х 4000 куб.м, с обща площ 4000 кв.м и застроена площ 1545 кв.м, находящи се в местността “Гагова могила”, землище гр.Лясковец на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ” ООД гр.Велико Търново.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/