Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 158 / 29.07.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 14 от заседание
на ОбС, проведено на 29.07.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 158

ОТНОСНО: Трансформиране на обект публична общинска собственост в частна.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.2, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост и чл.2, ал.1 и 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

При кворум от 12 общински съветника и след проведено гласуване – с 10 гласа “за”, “против” няма и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Обявява за частна общинска собственост водоеми с обем 2 х 4000 куб.м, с обща площ 4000 кв.м и застроена площ 1545 кв.м, находящи се в местността “Гагова могила”, землище гр.Лясковец.

2.Възлага на кмета на Общината да предприеме съответните действия по актуване на имота, като частна общинска собственост.

3.Възлага на кмета на Община Лясковец, съвместно с управителя на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ” ООД гр.Велико Търново да предложат проект за споразумение за стопанисване на посочените в точка 1 водоеми, удовлетворяващ двете страни.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/