Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 159 / 29.07.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 14 от заседание
на ОбС, проведено на 29.07.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 159

ОТНОСНО: Промяна предназначението на територии, предвидени по действащи устройствени планове за озеленени площи за широко обществено ползване.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.9, ал.3 от Закона за устройство на територията, във връзка със Становище на главен архитект на Община Лясковец и Становище на кмета на с.Козаревец.

При кворум от 13 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Разрешава промяна на предназначението на Подробен устройствен план на с.Козаревец, общ.Лясковец в обхват урегулиран поземлен имот ІV – за търговска сграда и озеленяване в кв. 63, с цел обособяване на самостоятелни урегулирани поземлени имоти за съществуващи масивни нежилищни сгради – фурна и ресторант – сладкарница, при условия:

1.Реализираното зелено строителство попадащо изцяло в западната част на урегулирания поземлен имот се обособи в самостоятелен урегулиран поземлен имот.

2.Изградената пешеходна настилка и градинки да се присъединят към улица с о.т. 171а – 162а.

3.Спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/