Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 160 / 31.08.2004

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 15 от заседание
на ОбС, проведено на 31.08.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 160

ОТНОСНО: Утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-възпитателните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2004/2005г.

На основание чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.36 и чл.26, ал.3 от Закона за народната просвета, в съответствие с Наредба №7/29.12.2000г. за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена и Наредба №5/14.05.2002г. за нормите за задължителна преподавателска работа и нормите за численост на персонала в системата на народната просвета, Решение № 743 от 29.10.2003г. на Министерски съвет за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата и определяне на стандарти за численост на персонала и стандарти за издръжка на делегираните от държавата дейности през 2004г.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. При недостатъчен брой ученици за формиране на паралелки по Наредба № 7/29.12.2000г. утвърждава за град Лясковец минимален брой деца за формиране на самостоятелна паралелка 14 ученика за І-ІV клас и 16 ученика за V-ХІІ клас, за селата в общината самостоятелна паралелка при минимум 11 ученика за І-VІІІ клас и минимум 10 ученика в слята паралелка за І-VІІІ клас.

ІІ. Утвърждава предложената структура на образователната мрежа на учебно-възпитателните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2004/2005г., както следва:

А. ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

1. ЦДГ с.Драгижево 1 група смесена – 18 деца
2. ЦДГ “Калинка” с.Мерданя 1 група смесена – 16 деца
3. ЦДГ “Детелина” с.Козаревец 1 група смесена – 16 деца
4. ЦДГ “Щастливо детство” с.Добри дял І-ва група - 20 деца
ІІ-ра подг. група - 20 деца
всичко: 2 групи – 40 деца

5. ЦДГ “Сладкопойна чучулига” І-ва група - 24 деца
с.Джулюница ІІ-ра група - 22 деца
ІІІ-та подг.група - 12 деца
всичко: 3 групи – 58 деца
6. ЦДГ “Пчелица” гр.Лясковец І-ва група - 22 деца ІІ-ра група - 23 деца
ІІІ-та група - 23 деца
ІV-та подг.група - 24 деца
всичко: 4 групи – 92 деца

7. ЦДГ “Радост” гр.Лясковец І-ва група - 25 деца ІІ-ра група - 22 деца
ІІІ-та смесена група - 22 деца
всичко: 3 групи – 69 деца

8. ЦДГ “Славейче” гр.Лясковец І-ва група - 19 деца ІІ-ра група - 19 деца
ІІІ-та подг. група - 19 деца
всичко: 3 групи – 57 деца
Общо ЦДГ: 18 групи – 366 деца


Б. НАЧАЛНИ УЧИЛИЩА

1. НУ “Никола Козлев” град Лясковец
Първи клас – 2 паралелки – 29 ученика
Втори клас – 2 паралелки – 32 ученика
Трети клас – 1 паралелка – 14 ученика
Четвърти клас - 2 паралелка – 28 ученика
всичко: 7 паралелки – 103 ученика

Полуинтернатни групи:
ПИГ І клас - 1 група - 22 ученика
ПИГ ІІ клас - 1 група - 23 ученика
ПИГ ІІІ-ІV клас - 1 група - 22 ученика
всичко: 3 групи – 67 ученика

2. НУ “Цани Гинчев” град Лясковец
Първи клас – 2 паралелки – 40 ученика
Втори клас – 2 паралелки – 29 ученика
Трети клас – 1 паралелка – 17 ученика
Четвърти клас - 2 паралелки – 40 ученика
всичко: 7 паралелки – 126 ученика

Полуинтернатни групи:
ПИГ І клас - 1 група - 33 ученика
ПИГ ІІ клас - 1 група - 27 ученика
ПИГ ІІІ-ІV клас - 1 група - 21 ученика
всичко: 3 групи – 81 ученика

В. ОСНОВНИ УЧИЛИЩА

1. ОУ “Св.Св.Кирил и Методий” село Козаревец

Начален етап на образование:
Първи и трети клас /слети/ - 1 паралелка – 10 ученика
Втори и четвърти клас /слети/- 1 паралелка – 15 ученика

Прогимназиален етап на образование:
Пети и седми клас /слети/ - 1 паралелка – 11 ученика
всичко: 3 паралелки – 36 ученика

2. ОУ “Иван Вазов” с.Добри дял

Начален етап на образование:
Втори клас - 1 паралелка – 12 ученика
Трети клас - 1 паралелка – 13 ученика
Четвърти клас - 1 паралелка – 15 ученика

Прогимназиален етап на образование:
Пети клас - 1 паралелка – 16 ученика
Шести клас - 1 паралелка – 14 ученика
Седми клас - 1 паралелка – 11 ученика
Осми клас - 1 паралелка – 13 ученика
всичко: 7 паралелки – 94 ученика

Полуинтернатни групи:
ПИГ І- ІV клас - 1 група - 20 ученика
ПИГ V-VІІІ клас - 1 група - 21 ученика
всичко: 2 групи – 41 ученика

3. ОУ “П.Р.Славейков” село Джулюница

Начален етап на образование:
Първи клас - 1 паралелка – 11 ученика
Втори клас - 1 паралелка – 15 ученика
Трети клас - 1 паралелка – 13 ученика
Четвърти клас - 1 паралелка – 19 ученика

Прогимназиален етап на образование:
Пети клас - 1 паралелка – 25 ученика
Шести клас - 1 паралелка – 19 ученика
Седми клас - 1 паралелка – 20 ученика
Осми клас - 1 паралелка – 14 ученика
всичко: 8 паралелки – 136 ученика

Полуинтернатни групи:
ПИГ І-ІV клас - 1 група - 22 ученика
ПИГ V клас - 1 група - 22 ученика
всичко: 2 групи – 44 ученика

Г. СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

1. СОУ “Максим Райкович” град Лясковец
Начален етап на образование:
Първи клас - 1 паралелка – 22 ученика
Втори клас - 1 паралелка – 23 ученика
Трети клас - 2 паралелки – 39 ученика
Четвърти клас - 1 паралелка – 26 ученика

Прогимназиален етап на образование:
Пети клас - 4 паралелки – 102 ученика
Шести клас - 3 паралелки – 84 ученика
Седми клас - 3 паралелки – 90 ученика
Осми клас - 3 паралелки – 81 ученика

Гимназиален етап на образование:
Девети клас - 3 паралелки – 51 ученика
Десети клас - 2 паралелки – 42 ученика
Единадесети клас - 3 паралелки – 58 ученика
Дванадесети клас - 2 паралелки – 37 ученика
всичко: 28 паралелки – 655 ученика

Полуинтернатни групи:
ПИГ І- ІV клас - 2 групи - 40 ученика
ПИГ V-VІІІ клас - 3 групи - 68 ученика
всичко: 5 групи – 108 ученика

всичко училища: 60 паралелки – 1150 ученика

ІІІ. Пренасочва учениците от осми клас на ОУ “Св.св. Кирил и Методий” с.Козаревец към ОУ “П.Р.Славейков” с.Джулюница. На учениците да се осигури транспорт до училището към което са пренасочени.

ІV. При така предложената структура на образователната мрежа, утвърждава числеността на персонала на учебните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2004/2005 година, както следва:
1.Численост на персонала – ниво община:
Общата численост на персонала съгласно Решение № 743 от 29.10.2003г. на Министерски съвет е 210 бройки.

2. Целодневни детски градини:

Детска градина Педагогически Непедагогически Всичко ПМС 66
ЦДГ с.Драгижево 2 2,5 4,5 0
ЦДГ “Калинка” с.Мерданя 2 2 4 0
ЦДГ “Детелина”с.Козаревец 2 2 4 0
ЦДГ “Щастливо детство” с.Добри дял 4 4 8 0,5
ЦДГ “Сладкопойна Чучулига” с.Джулюница 6 5 11 1
ЦДГ “Пчелица” гр.Лясковец 9 8 17 1
ЦДГ “Радост” гр.Лясковец 7 5 12 1
ЦДГ “Славейче” гр.Лясковец 6 5 11 1
Всичко 38 33,5 71,5 4,5

3. Училища

Училище Педагог. персонал Условни бройки Всичко педагог. персонал Непедагог. персонал Общо персонал ПМС 66
НУ “Никола Козлев”
гр.Лясковец
– 7 паралелки, 3 ПИГ
12 0,5 12,5 2,5 15 0,5
НУ “Цани Гинчев”
гр.Лясковец
– 7 паралелки, 3 ПИГ
12 0,6 12,6 3 15,6 0,5
ОУ “Св.св.Кирил и
Методий” с.Козаревец
– 3 паралелки, 0 ПИГ
4 0,9 4,9 1,5 6,4 0,5
ОУ “Иван Вазов”
с.Добри дял
– 7 паралелки, 2 ПИГ
12 1 13 3 16 1
ОУ “П.Р.Славейков”
с.Джулюница
– 8 паралелки, 2 ПИГ
14 0,9 14,9 3 17,9 1
СОУ “Максим Райкович”
гр.Лясковец
– 28 паралелки, 5 ПИГ
52 4 56 11 67 2
Всичко училища 106 7,9 113,9 24 137,9 5,5

V. При наличието на допълнителни указания от МОН или при възникнали различия със Списък-образец № 1 да се преизчисли персонала в училищата и детските градини.

VІ. Утвърждава предложената средна месечна посещаемост от 15.09.2004г. в целодневните детски градини на територията на Община Лясковец, както следва:
1. ЦДГ с.Драгижево – 12 деца
2. ЦДГ “Калинка” с.Мерданя – 12 деца
3. ЦДГ “Детелина” с.Козаревец – 12 деца
4. ЦДГ “Щастливо детство” с.Добри дял – 12 деца
5. ЦДГ “Сладкопойна чучулига” с.Джулюница – 12 деца
6. ЦДГ “Пчелица” гр.Лясковец – 15 деца
7. ЦДГ “Радост” гр.Лясковец – 15 деца
8. ЦДГ “Славейче” гр.Лясковец – 15 деца

VІІ. Задължава кмета на Община Лясковец да възложи извършването на проверки през цялата учебна година за броя на децата в групите в детските градини и броя на учениците в полуинтернатните групи в училищата на територията на общината и при намаляване броя на децата и учениците под норматива за минимален брой съгласно разпоредбите на Наредба № 7 от 29.12.2000г. групите да се разформироват.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/