Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 162 / 30.09.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 16 от заседание
на ОбС, проведено на 30.09.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 162

ОТНОСНО: Създаване на комисия за избор на съдебни заседатели.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.4, ал.1 от Наредба № 27/13.12.1994г. за съдебните заседатели.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Избира за членове на Комисията за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Окръжен съд гр.Велико Търново, следните общински съветници:

Председател: Венелин Борисов Георгиев.
Членове: 1. Иван Димитров Арабаджиев.
2. Тодор Иванов Ванев.
3. Д-р Радка Трифонова Стоянова – Бозгунова.
4. Д-р Красимир Недялков Георгиев .

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/