Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 163 / 30.09.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 16 от заседание
на ОбС, проведено на 30.09.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 163

ОТНОСНО: Промяна на точка ІV от Решение № 160/31.08.2004г. на Общински съвет – Лясковец.

На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.45, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и точка 2 и Приложение № 2 от РМС 743/29.10.2003г.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. В точка ІV от Решение № 160/31.08.2004г. на Общински съвет – Лясковец числото “210” се променя на “215”.


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/