Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 164 / 30.09.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 16 от заседание
на ОбС, проведено на 30.09.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 164

ОТНОСНО: Промени в Културния календар на Община Лясковец за 2004 година.

На основание чл.17, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с точка 4 от Решение № 44 от 29.01.2004г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Да се включи в Културния календар на Община Лясковец за месец септември 2004г. провеждане на Десети юбилеен областен преглед на пенсионерската художествена самодейност “Сребро в косите – младост в душите” и да се отпуснат финансови средства за провеждането му на стойност 660 лв., в това число 60 лв. за покриване разходите на читалище “Напредък 1870” гр.Лясковец.

2.Да се включи в Културния календар на Община Лясковец за месец септември 2004г. честването на 20 години от учредяването на клуб на пенсионера в с.Козаревец и провеждането на Общински преглед на пенсионерската художествена самодейност, и да се отпуснат финансови средства за честване годишнината на пенсионерския клуб в размер на 100 лв.

3.Да се включват честванията на кръгли годишнини от учредяването на клубовете на пенсионера, намиращи се на територията на общината в Културния календар за съответната година, като се предвиждат средства за реализация на мероприятията в размер на 100 лв. за всеки клуб.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/