Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 166 / 30.09.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 16 от заседание
на ОбС, проведено на 30.09.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 166

ОТНОСНО: Наредба за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Лясковец, както и заплащането за предоставяне на съответните услуги.

На основание чл.22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.19 от Закона за управление на отпадъците.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Приема Наредба за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Лясковец, както и заплащането за предоставяне на съответните услуги по реда на Закона за местните данъци и такси.

2.Съдържанието на Наредбата да бъде излъчено два пъти по Кабелно радио – Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/