Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 167 / 30.09.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 16 от заседание
на ОбС, проведено на 30.09.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 167

ОТНОСНО: Актуализация на Стратегия за устойчиво развитие на община Лясковец за периода 2000 – 2006 година.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение № 96 от 27.05.2004г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Приема Актуализацията на Стратегия за устойчиво развитие на община Лясковец за периода 2000 – 2006 година.

2.Възлага на кмета на Община Лясковец в срок до края на месец ноември 2004г. да подготви работна среща с представители на политически сили и общественици, с проект за дневен ред засягащ определяне на приоритетите за развитие на общината.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/