Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 168 / 30.09.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 16 от заседание
на ОбС, проведено на 30.09.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 168

ОТНОСНО: Предложение за промяна на предложението за администриране на местните данъци и такса “битови отпадъци” от 01.01.2005 година.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 4 гласа “за”, “против” няма и 11 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Не приема предложението текста “и такса “битови отпадъци” от 01.01.2005 година” да отпадне от предложението за администриране на местните данъци и такса “битови отпадъци” от 01.01.2005 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/