Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 169 / 30.09.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 16 от заседание
на ОбС, проведено на 30.09.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 169

ОТНОСНО: Администриране на местните данъци и такса “битови отпадъци” от 01.01.2005 година.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Упълномощава инж.Димитър Ников Дервишев – кмет на Община Лясковец да води разговори за сключване на Споразумение между Община Лясковец и Главния данъчен директор за администриране на местните данъци и такса “битови отпадъци” от 01.01.2005 година, като предложи Споразумението за одобряване от Общински съвет – Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/