Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 170 / 30.09.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 16 от заседание
на ОбС, проведено на 30.09.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 170

ОТНОСНО: Промяна на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с отменянето на чл.66, ал.2 от Закона за местните данъци и такси в сила от 01.01.2005г. и в изпълнение на чл.8, ал.5 и ал.6 от Закона за местните данъци и такси.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Променя текста на Глава втора, раздел І-ви на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ, приета с Решение № 521/12.02.2003г. на Общински съвет – Лясковец, както следва:

-В чл.15, ал.2 думите “Териториална Данъчна Дирекция” се заменят с “Общината”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/