Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 171 / 30.09.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 16 от заседание
на ОбС, проведено на 30.09.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 171

ОТНОСНО: Утвърждаване на начина на определяне на размера на такса “битови отпадъци”.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси.

При кворум от 13 общински съветника и след проведено гласуване – с 11 гласа “за”, “против” няма и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Определя следния способ при изчисляване на такса “битови отпадъци”:

1.За физически лица – на база данъчна оценка на имота.

2.За юридически лица – на база балансовата стойност на имота и/или ползвания съд за смет в зависимост от честотата на извозването му.


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/