Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 172 / 30.09.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 16 от заседание
на ОбС, проведено на 30.09.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 172

ОТНОСНО: Промяна в Методиката за определяне наемни цени на общинско имущество.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 13 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Променя Методиката за определяне наемни цени на общинско имущество, приета с Решение № 150/29.07.2004г. на Общински съвет – Лясковец, както следва:

1.1. В точка І. Наемни цени на нежилищни помещения, в абзаца под таблицата: “Когато наетата плащ с предназначение вместо: по точка 5.3 да стане: по точка 5.2 /помещения за социални услуги/ е над 200 кв.м, разликата за всеки кв.м над тази норма се заплаща в размер на 50% от установената наемна цена“.

1.2. В точка VІ. Наемни цени на ОПФ /земеделски земи/: колона 2 вместо месечна базисна наемна цена, лв. да стане: годишна базисна наемна цена лв.

1.3. В точка VІІ. Корекционни коефициенти за нежилищни помещения:
точка 1.8. “Корекционен коефициент за лекарски и стоматологични кабинети в селата – 0.8 от месечната базисна наемна цена, определена по точка І, 5.1.” да придобие следната редакция:
точка 1.8. Корекционен коефициент за селата на територията на община Лясковец – 0.8.

2.Промените в Методиката не се прилагат за действащи към настоящия момент договори.

3.Промените в Методиката за определяне наемни цени на общинско имущество влизат в сила от деня на приемането им.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/