Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 173 / 30.09.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 16 от заседание
на ОбС, проведено на 30.09.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 173

ОТНОСНО: Предложение от Общинска служба “Земеделие и гори” гр.Лясковец за извършване замяна на земеделска земя от Общински поземлен фонд със земеделска земя, собственост на юридическо лице съгласно чл.36, ал.1 от ППЗСПЗЗ.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.36, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 11 гласа “за”, 3 “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Приема предложението на Общинска служба “Земеделие и гори” гр.Лясковец имотите собственост на фирма “Планета – 98” ЕООД с.Писарево – 5 броя от 36,069 дка, да бъдат заменени с имот собственост на Община Лясковец – 1 брой от 24,424 дка въз основа на това, че имотите са парично, количествено и качествено равностойни, както следва в точки 1 и 2:
1.Земеделски земи собственост на фирма “Планета – 98” ЕООД:

1.1.Имот № 085006 – нива от 10,034 дка, ІІІ категория, местност “Мечковото” , землище с. Мерданя.
1.2.Имот № 111010 – нива от 6,231 дка, ІІІ категория, местност “Лалча”, землище с. Мерданя.
1.3.Имот № 223004 – нива от 7,719 дка, ІІІ категория, местност “Воденичката”, землище с. Драгижево.
1.4.Имот № 225003 – нива от 3,713 дка, ІІІ категория, местност “Друма”, землище гр. Лясковец.
1.5.Имот № 200025 – нива от 8,372 дка, ІІІ категория, местност “Селището”, землище гр. Лясковец.
Общо: 5 броя ниви от 36,069 дка, ІІІ категория, с пазарна цена 26 471 лв.

2.Земеделска земя от Общински поземлен фонд на Община Лясковец:

2.1.Имот № 044001 – нива от 24,424 дка, ІІІ категория, местност “Соватя”, землище гр.Лясковец.
Общо: 1 брой нива от 24,424 дка, ІІІ категория, с пазарна цена 25 010 лв.

ІІ. Разликата в стойността 1 461.00 лв. да не бъде доплащана от Община Лясковец на “Планета 98” ЕООД с.Писарево, община Горна Оряховица.

ІІІ. “Планета 98” ЕООД с.Писарево, община Горна Оряховица да заплати на Община Лясковец 2 % режийни разноски в размер на 500.20 лв. по сметка на Община Лясковец № 3005845006, БИН 7311700000, б.код 30004077 при банка ДСК гр.Лясковец.

ІV. “Планета 98” ЕООД с.Писарево, община Горна Оряховица не дължи данък при възмездно придобиване на имущество, съгласно чл.45 от Закона за местните данъци и такси.

V. “Планета 98” ЕООД с.Писарево, община Горна Оряховица да заплати такса в размер на 8.00 лв. за участие в производство по замяна, съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ.

VІ. Възлага на кмета на Община Лясковец да подготви заповед и сключи договор за замяната.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/