Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 175 / 30.09.2004

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 16 от заседание
на ОбС, проведено на 30.09.2004 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 175

ОТНОСНО: Актуализация на плана за приватизация на обекти – общинска собственост през 2004 година.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.2, ал.3, т.2, чл.4, ал.2, чл.31, ал.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл.3, ал.5 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители, във връзка с Решения №№ 550/29.04.2003г. и 82/29.04.2004г. на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 12 общински съветника и след проведено гласуване – с 12 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Допълва списъка за приватизация по точка 2 от Решение № 550/29.04.2003г. с общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, представляващ урегулиран поземлен имот І – за многофункционална зала с площ 5860 кв.м, в т.ч. спортна зала – незавършено строителство, 3 броя заварени строежи по смисъла на чл.53а от Закона за устройство на територията, находящ се в кв.67 по ПУП на гр.Лясковец /АОС-ч № 470/15.12.2003г./.

2.Допълва плана за приватизация по точка 2 от Решение № 82/29.04.2004г. с общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества: урегулиран поземлен имот І – за многофункционална зала с площ 5860 кв.м, в т.ч. спортна зала – незавършено строителство, 3 броя заварени строежи по смисъла на чл.53а от Закона за устройство на територията, находящ се в кв.67 по ПУП на гр.Лясковец /АОС-ч № 470/15.12.2003г./.

3.Открива процедура за приватизация чрез публично оповестен конкурс на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, представляващ урегулиран поземлен имот І – за многофункционална зала с площ 5860 кв.м, в т.ч. спортна зала – незавършено строителство, 3 броя заварени строежи по смисъла на чл.53а от Закона за устройство на територията, находящ се в кв.67 по ПУП на гр.Лясковец /АОС-ч № 470/15.12.2003г./

4.Възлага на кмета на Община Лясковец да възложи за обект: общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, представляващ урегулиран поземлен имот І – за многофункционална зала с площ 5860 кв.м, в т.ч. спортна зала – незавършено строителство, 3 броя заварени строежи по смисъла на чл.53а от Закона за устройство на територията, находящ се в кв.67 по ПУП на гр.Лясковец /АОС-ч № 470/15.12.2003г./дейностите по изготвяне анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизацонна оценка чрез пряко договаряне по реда на Наредбата за възлагане извършване на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационен контрол, включително процесуално представителство.

5.Кметът на Община Лясковец да удостовери верността на информацията, съдържаща се в анализа на правното състояние на обекта за приватизация.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/